Fizoptika Smallest Fiber Optic Gyros at DSEI 2019

Fizoptika Smallest Fiber Optic Gyros at DSEI 2019 in operation