Fizoptika fiber optic gyros at DSEI_2019 stand

Fizoptika Stand at DSEI 2019 with gun proof and smallest gyroscopes